Karl Howkins VRA Seminar presentation SOGO

hello world!